Services

เรารับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่

  • รับฟังความต้องการ
  • ตรวจวัดสถานที่
  • ออกแบบการวางระบบด้วยโปรแกรมที่ได้รับมาตราฐาน
  • ติดตั้ง
  • บริการตรวจวัดตามระยะ

การติดตั้ง 2 ระบบ                                                     
– On-Grid หรือ Utility Interconnected SystemSystem 
– Off-Grid หรือ Stand Alone System

บริการตรวจเช็ค - บำรุงรักษา

1. ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของแผงโซล่าเซลล์ ว่าอยู่ในสภาพปกติ มีรอยแตกหักเสียหายหรือไม่
2. ตรวจสอบสภาพความมั่นคง แข็งแรง ของอุปกรณ์จับยึดแผงโซล่าเซลล์ ว่ามีการชำรุดหรือไม่
3. ตรวจสอบสภาพสายไฟ และท่อร้อยสายของระบบทั้งหมดว่ามีการชำรุดหรือไม่
4. ตรวจสอบสภาพเครื่องแปลงไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ว่าทำงานได้ปกติหรือไม่
5. ตรวจวัดค่า DC Volt Output จากขั้วเชื่อมต่อไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์แต่ละ String
6. ตรวจวัดค่าจากขั้วเชื่อมต่อไฟฟ้าของเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter AC/DC)
7. ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลของเครื่องแปลงไฟฟ้า พร้อมทั้งจดบันทึกค่าที่แสดง (Inverter Display)
8. ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า (AC/DC) และ จุดต่อสายไฟ รอยต่อต่างๆ ภายในอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่
9. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบขัดข้องฉุกเฉินทางด้านระบบไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จะเข้าด าเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการปกติ)

บริการล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์

เราบริการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ด้วยเครื่องล้าง SOLAR TECS จากเยอรมัน ซึ่งเป็นนวัตกรรมทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ที่มีผลทดสอบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นหลังทำความสะอาดถึง 25% และยังไม่ทำให้แผงเป็นรอยจากการล้าง

ติดต่อเรา

ยินดีให้คำปรึกษา และบริการ

088-022-2727